Page 20 - Gazeta Agronews Nr.11

Co z pozostałościami
po zabiegach
ochrony roślin?
Jak niemal każdej działalności człowieka
tak i chemicznej ochronie roślin towarzyszy
problem zagospodarowania pozostałości .
Powstają one na różnych etapach pracy
ze środkami ochrony roślin, od momentu
sporządzania cieczy użytkowej do mycia
opryskiwacza po zabiegu. Niewłaściwe
postępowanie z pozostałościami rodzi
ryzyko kumulacji substancji aktywnych
i powstawania skażeń miejscowych, które
są głównym źródłem zanieczyszczenia gleby
oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Z
agospodarowanie pozostałości w pewnym
zakresie zostało uregulowane zapisami
rozporządzeń wynikających z nowej
ustawy o środkach ochrony roślin, która wdraża
dyrektywę UE o zrównoważonym stosowaniu
pestycydów (2009/128 WE). W kwestiach
nieuregulowanych przepisami prawa należy
się kierować zaleceniami Kodeksu Dobrej
Praktyki Organizacji Ochrony Roślin (DPOOR),
opracowanego w ramach projektu TOPPS.
Kodeks dostępny jest na stronie
.
topps-life.org/sites/default/files/BMP%20
PL%20booklet.pdf.
System odzysku i utylizacji opakowań
po środkach ochrony roślin (Rys. 1) działa
w Polsce już od roku 2005. Został on
wdrożony przez Polskie Stowarzyszenie
Ochrony Roślin (PSOR), zrzeszające
producentów i importerów środków ochrony
roślin. Od momentu funkcjonowania systemu
do chwili obecnej uzyskano doskonały wynik
odzysku wynoszący ponad 60% opakowań
wprowadzonych na rynek ze środkami
ochrony roślin. Należy mieć nadzieję,
że planowane zmiany w aktach prawnych,
regulujących zasady recyklingu opakowań
nie zmniejszą ich odzysku.
Zagospodarowanie resztek cieczy użytkowej
oraz sposób i miejsce napełniania i mycia
opryskiwaczy reguluje rozporządzenie
20
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11