Page 24 - Gazeta Agronews Nr.11

Biologiczne
metody
ograniczania
liczebności
organizmów
szkodliwych
Metoda biologiczna, a więc wykorzystanie
w ograniczaniu liczebności i zwalczaniu
organizmów szkodliwych ich wrogów
naturalnych obejmuje dwa rodzaje działań.
24
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11