Page 4 - Gazeta Agronews Nr.11

Integrowana
ochrona roślin
nowy obowiązek dla profesjonalnych
użytkowników środków ochrony roślin
P
owszechna chemizacja rolnictwa,
zarówno w ochronie roślin jak
i nawożeniu, jest jednym z czynników
stwarzających ryzyko degradacji środowiska
naturalnego. W celu ograniczania
i zapobiegania ujemnym skutkom
niejednokrotnie nadmiernego i nieracjonalnego
stosowania środków ochrony roślin wiele
państw podjęło działania mające na celu
ograniczenie takiego ryzyka. Kompleksowa
ochrona roślin powinna polegać w pierwszej
kolejności na zapobieganiu rozwoju
szkodników i chorób oraz przeciwdziałaniu
ich gradacji. Dopiero kolejnym krokiem jest
zwalczanie agrofagów, które w danej chwili
występują w uprawach. W całokształcie
ochrony mieści się szereg po sobie
następujących zabiegów pielęgnacyjnych.
W roku 2009 r. wychodząc naprzeciw
oczekiwaniu konsumentów oraz mając
na uwadze ochronę środowiska naturalnego
Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet
pestycydowy, w skład którego weszły akty
prawne regulujące szczegółowo dopuszczanie
do obrotu, obrót i stosowanie środków
ochrony roślin oraz prowadzenie badań
statystycznych dotyczących tych preparatów.
Wśród tych aktów znalazły się między innymi
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/128/
WE z dnia 21 października 2009 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
na rzecz zrównoważonego stosowania
pestycydów
(
Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009,
str. 71) oraz rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r.
dotyczące
wprowadzania do obrotu środków ochrony
roślin i uchylającego przepisy dyrektywy Rady
79/117/
EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309
z 24.11.2009, str. 1).
Głównym celem dyrektywy 2009/128/WE jest
osiągnięcie zrównoważonego stosowania
środków ochrony roślin przez poszczególne
państwa członkowskie Unii Europejskiej,
a w konsekwencji systematyczne zmniejszanie
się zagrożenia związanego z używaniem
środków ochrony roślin. Jednoczenie
z dyrektywy 2009/128/WE oraz rozporządzenia
4
PRODUKCJA ROŚLINNA
numer 11